Disclaimer

Met uw bezoek aan onze website kunt u gebruik maken van de door ons gepubliceerde overzichten om bij u in de buurt danwel elders in Nederland een eetgelegenheid, restaurant of soortgelijke onderneming te vinden alwaar u online of telefonisch een bestelling kunt plaatsen welke betrekking heeft op het door de door u gekozen onderneming leveren van etenswaren en bijbehorende artikelen en goederen.

Ons platform publiceert slechts de gegevens van voornoemde ondernemingen, doch is inzake door u te plaatsen bestellingen of door hen uit te voeren opdrachten tot levering op geen enkele wijze partij in de tussen u en hen aan te gane of aangegane zaak.

In enig dispuut dat voortkomt uit een tussen u en enige op onze website vermelde onderneming gesloten of te sluiten zaak zijn wij op geen enkele wijze partij of aansprakelijk, noch gehouden tot het (helpen) vinden van enige oplossing. Schades, van welke vorm en omvang ook, voortkomend uit enige tussen u en een bij ons aangesloten onderneming gesloten of te sluiten zaak kunnen niet op ons worden verhaald noch kan het ontstaan ervan ons worden verweten.

Indien u zich niet in het in deze disclaimer gestelde kunt vinden verzoeken wij u deze website te verlaten en van de gepubliceerde informaties (verder) geen gebruik te maken.